WeBus– תנאי שימוש

(מדיניות פרטיות- לאחר תנאי שימוש)

עדכון אחרון: 29.12.19

 1. 1. מבוא
  • 1.1. המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  • 1.2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.
  • 1.3. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
  • 1.4. הגדרות
   • 1.4.1. “החברה” – טיבאס בע”מ.
   • 1.4.2. “ההסכם” – מסמך תנאי שימוש זה.
   • 1.4.3. “האפליקציה” או “האתר” – אפליקציה המאפשרת נסיעה מהירה וזולה בתוך העיר, באמצעות שיתוף נוסעים במונית וחלוקת עלות המונית.
   • 1.4.4. “משתמשים” – כל מי שעושה שימוש כלשהו באפליקציה או גולש באתר החברה.
  • 1.5. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באפליקציה.
  • 1.6. השימוש באפליקציה מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באפליקציה או בחלק ממנה.
  • 1.7. תנאי הסכם זה נכונים לכל שימוש באפליקציה ובאתר, והשימוש במונח אחד נכון גם למונח השני, בשינויים המתחייבים.
  • 1.8. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
 2. 2. תנאי שימוש
  • 2.1. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה:
   • 2.1.1. גלישה, סריקה או שימוש באפליקציה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.
   • 2.1.2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).
   • 2.1.3העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
   • 2.1.4 ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
   • 2.1.5 התנהגות אלימה, בוטה, פלילית או כזו הפוגעת בכל צורה שהיא, כלפי החברה, משתמשים אחרים באפליקציה או נותני השירותים המסופקים באמצעות האפליקציה.
  • 2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות:
   • 2.2.1. להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
   • 2.2.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
   • 2.2.3החברה תהיה רשאית לחסום גישה לאפליקציה – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או מוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 1. 3. חשבון משתמש
  • 3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאפליקציה, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: “חשבון משתמש” או “החשבון“).
  • 3.2. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
   • 3.2.1אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמתיים והמלאים של פותח החשבון.
   • 3.2.2אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב או הטלפון בעת ההרשמה, או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.

 • 3.3. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 • 3.4. בעת יצירת חשבון משתמש, ייתכן והחברה תשלח למשתמש מסרון ובו קוד שנועד לצרכי זיהוי והרשמה. המשתמש מאשר לחברה משלוח מסרונים כאמור ומתחייב לשמור על הקוד בסודיות ולצורך הרשמתו האישית בלבד. אין להעביר את הקוד לכל גורם אחר.
 • 3.5. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת.
 1. 4משלוח הודעות פרסומת
  • 4.1. החברה רשאית והמשתמש מצהיר כי הוא מאשר לחברה, לשלוח לו הודעות פרסומת, מעת לעת, באמצעות מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני ובכל דרך אפשרית אחרת. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון של המשתמש – כמוה כהסכמה מפורשת לקבלת הודעות כאמור.
  • 4.2. למשתמש שמורה הזכות להודיע בכל עת לחברה, כי ברצונו להפסיק לקבל הודעות כאמור – אם באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני מתאים לחברה ואם באמצעות דרכי ההסרה המופיעות בכל הודעה.
 2. 5. תשלום לספקי שירותים
  • 5.1. ככל והמשתמש יעשה שימוש בשירות כלשהו מהשירותים המסופקים באמצעות האפליקציה, ייתכן והמשתמש יידרש לתשלום בגין אותו השירות. במקרה כזה, המשתמש לבדו אחראי לתשלום מלוא הסכום הנדרש, כפי שיהיה מעת לעת, ישירות לספק השירות (המהווה צד שלישי), כפי שיידרש.
  • 5.2. אחריותו של המשתמש לשלם לספק השירות כאמור, היא עצמאית ומנותקת מאחריותו של כל משתמש אחר, ככל שקיימת, גם במקרה שקיימים משתמשים אחרים להם מסופק השירות באותה עת ובמשותף עם המשתמש.
  • 5.3. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתשלום במקום המשתמש, לשיפוי המשתמש או לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מחובתו לשלם לספק השירות כאמור לעיל.
 3. 6. מדיניות ביטול עסקה
  • 6.1. ככלל, השירותים הניתנים באמצעות האפליקציה אינם ניתנים לביטול, וכללי ביטול עסקה על-פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות“) – אינם חלים על שירותים אלה; בפרט האמור בסעיף 14ג.(ג) לחוק, היות והשירות, ככלל, מתבצע ביום ההזמנה, ולכן לא ניתן לבצע ביטול לפחות יומיים קודם למועד מתן השירות; או האמור בתקנה 2.(3) לתקנות, מסיבה דומה (14 יום).
  • 6.2. אספקת השירותים באמצעות האפליקציה מתבצעת לאחר שהלקוח הזין פרטים שונים בדבר הנסיעה הדרושה לו; בין היתר: זמן מבוקש, מוצא ויעד, כמות נוסעים, מינימום שותפים לנסיעה ומחיר מקסימלי לתשלום עבור הנסיעה. בנוסף, על המשתמש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלו. בשלב זה לא יתבצע כל חיוב, אולם המערכת תבצע שמירה של מסגרת אשראי בגובה המחיר המקסימלי שהמשתמש הזין עבור הנסיעה.
  • 6.3. לאחר ביצוע הזמנה כאמור, המערכת מנסה לאתר שותפים מתאימים לנסיעה. כל עוד לא נשלחה לאפליקציה הודעה כי ההזמנה הושלמה וכי נקבע זמן נסיעה ופרטי שותפים (באם יימצאו) – ניתן לבטל את ההזמנה ללא כל חיוב. לאחר שנקבע זמן לנסיעה ונמסרו פרטי שותפים (באם יימצאו)- לא ניתן לבטל את ההזמנה. לאחר משלוח הודעה לאפליקציה כי נמצאה נסיעה מתאימה (לרבות מונית ושותפים לנסיעה, לפי העניין) וההזמנה הושלמה – לא ניתן יותר לבטל את ההזמנה, והמשתמש יחויב בגין הנסיעה בכל מקרה, בסכום שיחושב על-פי האפליקציה, ובכל מקרה לא גבוה יותר מהסכום המקסימלי אותו אישר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
  • 6.4. במידה וההזמנה הושלמה ולאחר חיוב כרטיס האשראי של המשתמש כאמור, המשתמש יקבל באמצעות האפליקציה קבלה בגין הסכום בו חויב. במידה והמשתמש מעוניין לקבל חשבונית מס/קבלה, עליו לבקש זאת מנהג המונית בתום הנסיעה.
  • 6.5. מובהר בזאת כי החברה עשויה לשמור את פרטי האשראי של המשתמש, וזאת לצורך הקלת שימוש עתידי של המשתמש באפליקציה. שמירת הנתונים נעשית בהתאם לכללי אבטחת המידע המחמירים המקובלים על חברות האשראי ונהוגים בשוק.
 4. 7. הגבלת אחריות
  • 7.1. מובהר בזאת כי האפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה, יסופקו על-ידי החברה כמות שהם (As-Is). החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש באפליקציה או בשירותים המסופקים באמצעותה; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, בין אם שירותים אלה מסופקים באופן דיגיטלי ובין אם בכל אופן אחר.
  • 7.2. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי האפליקציה מהווה פלטפורמה לקישור בין המשתמש לבין ספקי שירותי ההסעה שהם נהגי מוניות בלבד, וכי שירותי ההסעה מבוצעים וניתנים ללקוח באמצעות נהגי מוניות מורשים, וכי החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן ולא תישא בשום אחריות שהיא, בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש, עקב קבלת שירותי ההסעה.
  • 7.3. מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות האפליקציה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
  • 7.4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באפליקציה, כי האפליקציה אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האפליקציה לצרכיו.
  • 7.5. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באפליקציה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
  • 7.6. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות באפליקציה. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.
 5. 8. היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
  • 8.1. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
  • 8.2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
  • 8.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
 6. 9הודעה על תוכן מפר
  • 9.1. החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני app@gmail.com.
 7. 10. קניין רוחני
  • 10.1. החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.
  • 10.2. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באפליקציה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
  • 10.3. הוראות סעיף ‏10זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
 8. 11. שינוי תנאים
  • 11.1. החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.
  • 11.2. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.
 9. 12.שיפוי
  • 12.1. המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באפליקציה, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
  • 12.2. האמור בסעיף ‏12 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.
 10. 13.ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.





מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 29.12.19

אודות WeBus

WeBus היא אפליקציה המאפשרת נסיעה מהירה וזולה בתוך העיר, באמצעות שיתוף נוסעים במונית וחלוקת עלות המונית.

מי אנחנו?

טיבאס בע”מ (“החברה“) היא המפתחת והמפעילה של WeBus – לרבות אתר האינטרנט ושאר השירותים המסופקים על-ידה (כולם ביחד – “השירותים“).

מה עניינה של מדיניות הפרטיות הזו?

יצרנו את מדיניות הפרטיות הזו כי אנחנו מעריכים מאוד את המידע האישי והפרטיות שלך; אנא קרא אותה בזהירות, שכן היא כוללת מידע חשוב בנוגע לכך.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: tbus.app@gmail.com.

החברה פועלת להגנת פרטיותם של המשתמשים, בהתאם לחוקי ותקנות הגנת הפרטיות הישראליים וכן בהתאם לתקנות ה-GDPR של האיחוד האירופי, ככל שהן חלות.

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והאמור בו מופנה לשני המינים.

הסכמה

כל שימוש שאעשה (או שארשה לאחרים לעשות) באחד או יותר מהשירותים השונים, מהווה את הסכמתי לתנאי מדיניות הפרטיות הזו, לרבות – איסוף, שימוש, גילוי, העברה או אחסון – של כל מידע אישי או פרטי.

איזה מידע אנחנו אוספים?

 1. 1. מידע אישי:
  • א. שם פרטי ושם משפחה
  • ב.כתובת דואר אלקטרוני
  • ג. מספר טלפון
  • ד. מין
  • ה. כתובת מגורים
  • ו. תמונה
  • ז. גיל ותאריך לידה
 2. 2. מידע לא-אישי:
  • א. מיקום
  • ב. אופן השימוש באפליקציה
  • ג. זמני נסיעות
  • ד. משתמשים שביצעו במשותף נסיעות דרך האפליקציה

מה נעשה עם המידע שאנחנו אוספים?

 1. 1. מידע אישי

כל מידע אישי שנאסוף, מטופל בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ויכול לשמש ל:

 • א. גישה ושימוש – כל מידע אישי שתמסור לנו לשם השגת גישה לאחד או יותר מן השירותים, יכול לשמש אותנו בכדי לספק לך גישה או שימושיות לאותם שירותים, ולניטור השימוש שלך באותם השירותים.
 • ב. מטרות עסקיות של החברה – כל מידע אישי שתמסור לנו, יכול לשמש אותנו בכדי לשפר את השימושיות של השירותים שאנחנו מספקים, להבנה טובה יותר של המשתמשים, לזיהוי ומניעה של שימושים לא נאותים, לאכיפת תנאי השימוש שלנו, ולניהול הכללי והשוטף של השירותים שלנו.
 • ג. מטרות מסוימות – כל מידע אישי שתמסור לנו, למטרה מסוימת, יכול לשמש אותנו בקשר למימוש אותה מטרה.
 • ד. שיווק – כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו בעתיד למטרות שיווקיות או פרסומיות, לרבות (אך לא רק( פניה אליך בנוגע לשירותים חדשים שיכולים לעניין אותך וכדומה.
 • ה. סטטיסטיקה – כל מידע אישי שתמסור לנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים.
 1. מידע לא-אישי

היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

איזה מידע נחלוק עם צדדים שלישיים?

 1. 1. מידע אישי

אנחנו לא מתכוונים למכור את המידע האישי שלך לאף גורם אחר.

עם זאת, מטבע הדברים, ישנם מצבים בהם ניאלץ למסור, לשתף או להעביר מידע אישי – מבלי לתת לך הודעה מוקדמת – בתנאים הבאים:

 • א. מחויבות על-פי חוק – בכל מקרה בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי על-פי חוק, לרבות אך לא רק, במקרה של צווים של גופים ממשלתיים, בתי משפט או רשויות רשמיות אחרות.
 • ב. מניעת עוולה או עבירה – בכל בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי לשם מניעת עבירה פלילית, נזק או הונאה.
 • ג. מטרות עסקיות – ככל שנפתח את עסקינו, ייתכן שנרכוש או נמכור עסקים ונכסים. במקרה של מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או כל אירוע דומה, מידע אישי יכול להיות כלול במסגרת הנכסים המועברים. אתה מודע ומסכים כי כל מי שירכוש או ייכנס בנעלי החברה (או נכסיה), ימשיך להחזיק באותן זכויות בקשר למידע אישי ופרטיות, בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות.
 • ד. שיווק – אנחנו נוכל למסור מידע אישי לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהו מהמשתמשים בשירותים.
 • ה. סטטיסטיקה – כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים, אותם נוכל למסור לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהו מהמשתמשים בשירותים.
 1. מידע לא-אישי

היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

קישורים לאתרים אחרים

במסגרת האתר והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אנחנו לא נהיה אחראים על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.

אחסון ואבטחת מידע

אנחנו מחויבים מאוד להגנה על המידע האישי והפרטיות שלך, ועושים כל מאמץ שמקובל בתעשייה, לשמירה על בטחון המידע האישי והפרטיות שלך, ולהגנה עליהם מפני אובדן, שינוי או שימוש לא ראוי. עם זאת, אם תבחין בפירצה כלשהי באבטחת המידע, אנא הודע לנו מיידית לכתובת הדואר האלקטרוני: tbus.app@gmail.com, על מנת שנוכל לבחון את העניין ולטפל בו, ככל שניתן.

תנאים אחרים

 1. 1. שינוי תנאים

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש. באחריותך להיכנס לדף זה, מעת לעת, בכדי לברר האם בוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, בייחוד לפני מתן מידע אישי. מועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות מופיע בראש העמוד. המשך השימוש בשירותים מהווה הסכמה מתמשכת לכל שינוי במדיניות פרטיות, כפי שיתבצע מעת לעת. אם שינוי כלשהו במדיניות הפרטיות לא יהיה לרוחך, הסעד היחיד העומד לרשותך יהיה הפסקת השימוש בשירותים או הגלישה באתר.

 1. 2. דיוור ישיר
  • א. ייתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם באמצעות מסרונים או דואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
  • ב. השימוש בשירותים או בחלקם, לרבות מסירת מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מהווים הסכמה מפורשת לכך. עם זאת, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך על-ידי הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: app@gmail.com.
 2. 3. קבצי Cookie
  • א. ייתכן והחברה תשתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של השירותים או האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהם, לאימות פרטים, כדי להתאים אותם להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
  • ב. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 3. 4.פרסומות של צדדים שלישיים
  • א. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר או כחלק ממתן השירותים, בחסות שירות חיצוני – המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
  • ב. יתכן ושירות חיצוני זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של השירות החיצוני ואינו כפוף למדיניות פרטיות זו.
 4. 5. ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.